Salı, Kas 21st

GüncellemeSal, 23 May 2017 10pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Devrimin Çıkarları

Ücretli-emek sömürüsünün yoğunlaşması, sermayenin büyümesi ve merkezileşmasiyle birlikte, emeğin sermayeye bağımlılığı ve sermeyenin emek üzerindeki boyunduruğu daha da güçlendi. Bugüne kadar, işçilerin başkaldırılarına yol açan, sermayenin emek üzerindeki boyunduruğu, günümüzde en isyan ettirici noktaya gelmiştir.

Eylemleri En İleri Noktaya Götürmek

Devrimci durumun ya da devrimci krizin derinleşmesi, işçi sınıfının ve emekçi halk kitlelerinin kapitalizme karşı verdikleri mücadelenin yararınadır. Sürecin derinleşmesi, anti-kapitalist mücadelenin gelişmesi ve emekçilerin iktidara gelmesi için uygun politik koşullar yaratır. Bu durumdan yararlanmak ve krizi derinleştirmek için devrimci mücadeleyi yükseltmek emekçilerin temel bir görevidir.

Devrimci Dönüşüm Çağı

Kapitalizme karşı devrimci başkaldırılar, bir süre öncesine kadar Latin Amerika ve bölgemizde ortaya çıkan bir olgu durumundaydı, bugün ise tüm kapitalist ülkelerde görülen bir olgudur. Devrimci küresel başkaldırı kapitalist dünyada derinleşme eğilimi gösteriyor.

Sınıf Savaşı Tarihin İtici Gücüdür

Küçük burjuva aydınlar ve reformist siyasetler birçok kez gündeme getirdikleri “toplumsal barış” çağrılarını bir defa daha yinelediler. Fakat daha öncekiler gibi bu çağrıları da, sınıf savaşının sert yasalarına çarpıp parçalandı.

Süreç Burjuvaziye Karşı Gelişiyor

Sömürülen emekçiler, sömürücü sınıfın attığı her adımı yakından izlemeli ve bu konuda kendi tutumunu belirlemelidir. Böylesi bir politika takip etmek, karşıtlar mücadelesinin niteliği gereğidir. Emekçi sınıf kapitalistlerin politikaları ve kararları karşısında ilgisiz kalamaz. Emekçi olmayanların yönelimi, emekçi olanları çok yakından ilgilendirir; hem de doğrudan doğruya.

Gözlerimizi Geleceğe Çevirelim

Köhnemiş burjuva üretim ve bölüşümde (burjuva üretim ilişkilerinde) ısrar eden kapitalist sınıfla emekçi sınıf arasındaki büyük tarihsel çatışma, diğer bir deyişle emek-sermaye çatışması hızlı bir tempoyla derinleşiyor, genişliyor ve keskinleşiyor.

Yeni Gelişmeleri Karşılayacak Konumda Olmak

Bulunduğumuz topraklarda olaylar çok hızlı oluşuyor ve yenileri büyük bir hızla öncekilerin yerini alıyor. Olayların anlamı ve kapsamı o kadar geniş ve derin ki, tüm toplum, bunun etkisine girmiş durumda. Günlük yaşam, olayların içinde ve olaylarla birlikte sürüyor. Bugünkü toplumun çerçevesi içinde patlak veren olaylar ortadan kalkmayacağı gibi, giderek daha da şiddetlenecektir. Olayların gelişimi, en sonunda toplumun nitel değişimine varacak kaçınılmaz olarak.

Her Şey Karşıtına Gebe

Bu öykü sizden bahsediyor.

Marx, bunu, Kapital’in I. Cildine yazdığı önsözde, Alman işçilerini uyarmak için söyler. Marx, büyük eserinde, İngiliz işçi sınıfının durumunu ele alır. Fakat İngiliz işçilerinin durumunu öğrenen Alman işçileri, kendi durumlarının bu kadar kötü olmadığını ileri sürerek, kendilerini avutmamaları için onlara bu şekilde seslenir.

Kitlelerin Bilinç Hareketi

İçinde bulunduğumuz koşullar hakkında işçilerde bir bilinç açıklığı oluşturmak, komünistlerin temel bir görevidir. Toplumsal devrime somut olarak yaklaşmamız gereken bir süreçte, bu görevin daha büyük bir önem kazandığı kendiliğinden anlaşılır.

Kitlelerin Devrimci Olgunluğu

Devrimci bakış açısına sahip olmayanlar, kitlelerdeki değişimi, gerçek boyutlarıyla ortaya koyamazlar. Onların bakışında, kitleler gerçek düzeyinin çok altında görünürler. Dolayısıyla bu bakış açısından bakılırsa, bu kitleler devrimi gerçekleştirecek bir konumda değildir. Gerçek durumu yansıtan devrimci bakış açısında ise emekçi kitleler toplumu alt üst edecek ileri bir politik olgunluğa sahiptir.

Devrimci Geçiş Süreci

Günlük mücadelenin sınırları içinde hareket etmek, kesinlikle aşılması gereken bir eğilimdir. Bu çerçeve içinde kaldığımız sürece, emekçilerin kurtuluşu yönünde bir arpa boyu yol alamayız. Oysa ki, emekçilerin toplumsal kurtuluşu, günlük mücadele sınırlarının ötesinde ve ilerisinde başlar. Günlük mücadele yürütülürken de, toplumun devrimci dönüşümü esas alınmalıdır.

Dünya Devrimi Yükselişte

Marksist diyalektik; doğanın, toplumun ve düşüncenin genel gelişiminin yasalarının bilimidir. Marksist diyalektik; düşünceyi, maddi dünyanın insan aklında yansıması ve düşünce biçimine dönüşmesi olarak açıklar.

Burjuvaziden Bağımsız Ve Onlara Karşı

Küçük burjuvazinin ikili yapısı ve bunun ideolojik, politik yansımasıyla 15 Temmuz sonrası bir kez daha karşılaştık: Hem burjuvaziden yana olma, hem emekçi halktan yana. İkili karakter, iki ana sınıf arasında gidip gelme, tutarsız, kaypak ve cesaretsiz tavırlarının temelini oluşturuyor.

Devrim Tarihin Devindirici Gücüdür

Bir grup aydın, bugüne dek, birçok kez yaptıkları “toplumsal barış” çağrılarını, bir kez daha yinelediler. Yapılan çağrılar, küçük burjuva sosyalist hareket tarafından da hararetle desteklendi. Fakat daha önce olduğu gibi bu defa da yapılan uzlaşma çağrıları, sınıf savaşının sert yasalarına çarpıp parçalanacaktır.

Yaşayan Marksizm

Oportünist sosyalistler ve onların Türkiye’deki daha çapsız takipçileri Marx, Engels ve Lenin’in teorik görüşlerini ve çözümleme yöntemlerini sınıf mücadelesinin önceki gelişimini açıklamak için bir dayanak olarak alıyorlar. Fakat onu sınıf mücadelesinin geleceğine uygulamayı düşünmüyorlar. Dolayısıyla bu görüşler onlar için işçi sınıfını geleceğin sınıf savaşımlarına hazırlamak ve tarihsel görevini yerine getirmede teorik pusula rolü oynamıyor.

Ezilen Ve Sömürülenlerin Genel Saldırısı

Kapitalistlerin ve siyasi iktidarın emekçi ve köleleştirilen kitlelere karşı giriştiği her saldırı, uyguladıkları her şiddet ve yaptıkları her katliam, kendi sonlarını biraz daha hızlandırıyor sadece. Bugünkü ekonomik ve tarihsel koşullarda kapitalist saldırı ve şiddet, kitlelerin artan öfkesini, isyan ve ayaklanmalarını keskinleştirmekten başka bir sonuca yol açmaz. Karşıt güçlerin bu düzeyde kapışması, toplumsal düzenin çelişkilerini ve krizini keskinleştirerek, kapitalistlerin egemenliğinin tepetaklak edilmesinin koşullarını olgunlaştırıyor.

Halk Demokrasisi Ve Sosyalizm Mücadelesi

1- Siyasi iktidar, 15 Temmuz’dan itibaren tüm gerici, faşist güçleri sokaklara çıkardı. Gerici güçler günlerdir sokaklarda, meydanlarda, mahallelerde, komünistlere, devrimcilere, ilericilere, işçilere, Alevilere, halklara karşı terör estiriyor. Faşist devletin ve gerici güçlerin saldırısı OHAL’le daha ileri noktalara vardırılıyor.

Fidel Ve Devrimci Olan

Lenin, bir yerde, Marx hayattayken ona saldıranların bu büyük düşünürün ölümünden sonra, onu göklere çıkararak, gözden düşürmeye çalıştıklarını söyler. Lenin, bunun bütün büyük devrimcilerin başına geldiğini de belirtir.

Oyalamacılık Ve Ertelemecilik Üzerine

Belirttik fakat Gezi’nin dersleriyle üzerinde bir kez daha duruyoruz. Bu topraklarda, sınıf savaşının kendi gelişimi nedeniyle, ilk büyük ayaklanmada, tekelci burjuvaziyi devirip yönetime gelmemiz gerekiyor. Doğmuş olan ayaklanmayı mutlaka devrime çevirme yeteneği göstermeliyiz. Çünkü ilerde, aynı sonucu almak için daha büyük çatışmalara gitmek zorunda kalacağız. Sömürücü sınıf aynı durumun bir daha oluşmaması için öncekilerine göre bin kat daha büyük bir hırsla saldıracak ve bütün gücünü sonuna dek harekete geçirecektir.

Devrimci Hedeften Şaşmadan

Bilinçli ve hedefli eylemin önemi üzerinde durduk, fakat, bunun önemi üzerinde ne kadar dursak yine de azdır. Her devrimin temel sorunu olan iktidarın ele geçirilmesi sorunu, çözülmesi gereken güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmışsa, hedefli eyleme bu kadar vurgu yapmamızın nedeni kendiliğinden anlaşılır.

Yeni Görevler

Tarih, yeni gelişmelerle ilerler. Proletarya, kendi dışındaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir sınıftır. Çünkü kendi dışındaki gelişmeleri, kendi sınıf kavgasına en hızlı bir şekilde yansıtır. Değişen koşulları karşılayan yeni görevler üstlenerek mücadelesini devam ettirir.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1